Dersler

ITL 505 | Türk Hukukunda Bilişim Suçları ve Uygulaması

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Ceza Hukuku, bireylerin özgürlüklerine doğrudan müdahale ettiği için kendine has ilkeleri ve sistemi olan bir hukuk dalıdır. Bilişim teknolojileri geliştikçe ve yayıldıkça, suçların tipleri ve işleniş şekli de değişebilmektedir. Yepyeni suç tipleri ortaya çıktığı gibi, geleneksel suçların özel görünümleri de yeniden anlaşılmak ve değerlendirilmek zorundadır. Hukuk sistemleri teknolojinin gelişimine oranla daha durağan olduğundan, teknoloji temelli suçlarla mücadelede zorluklar çıkmakta, bazen bu suçlara karşı yapılan mücadeleler sonuçsuz kalmaktadır. Bu derste, suç teorisi yeniden gözden geçirilecek, bilişim teknolojisi temelli suçlar örnek yargı kararları, uluslararası sözleşmeler ve dünya uygulamaları ölçeğinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ayrıca, elektronik delillerin toplanması, analizi ve raporlandırılması konusunda mevcut olan ceza usul kuralları, Adli Bilişim'in teknik ilkeleri ışığında tartışılacaktır. İnternet yayıncılığını düzenlemeye çalışan ve birçok suçun önlenmesi iddiasında bulunan 5651 sayılı kanunun getirmiş olduğu cezai ve hukuki sorumluluk sistemi de kapsamlı olarak incelenecektir.


ITL 507 | Adli Bilişim Teknolojisi

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Bu ders, Adli Bilişim tekniklerinin anlatılacağı bir ders olacaktır. Ders boyunca Linux ve Windows tabanlı sistemlerde adli bilişim incelemelerinin nasıl yapıldığı üzerine teknikler anlatılacaktır. Adli Bilişim incelemesi esnasındaki süreç, adli bilişim ile ilgili inceleme için toplanacak olan elktronik bilginin nasıl toplanacağının anlatılmasıyla başlayıp toplanan bu bilgilerin nasıl analiz edileceği ile devam edip, analiz sonrası elde edilen delillerin sunulmasıyla son bulan bir şekilde incelenecektir. Derste, elektronik ortamda birçok değişik teknik ile delil bulma ve bu delillere bağlı olarak hukuki sürecin sağlıklı işleyebilmesi için delillerin geçerliliğinin sağlanabilmesinin yöntemlerine de değinilecektir.


ITL 520 | Ağ Güvenliği

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Bilgisayar ağlarını hedefleyen bilgi güvenliği tehditleri ve bu tehditleri önlemek için uygulanan teknik önlemler ders kapsamında ele alınacaktır. Güvenli ağ protokolleri, kimlik doğrulama protokolleri, dijital imza altyapısı, e-posta ve DNS güvenliği, kablosuz ağ güvenliği değinilecek ana konulardır. Ayrıca sistem güvenliğini sağlayan güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri ve kötü niyetli yazılım tespit sistemleri hakkında da bilgi verilecektir.


ITL 521 | E-Ticaret

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Bilişim Teknolojilerinin kullanımı ve önemi artık her alanda artıyor. İnternet sadece bireylerin değil, işletmelerin, kurumların, devletlerin iş yapma biçimlerini şekillendiriyor. Bu durum doğal olarak, e-ticaret ve internetin çok çeşitli alanlarda sunduğu e-uygulama fırsatlarının daha kapsamlı bir çerçevede ele alınması gereğini doğurdu. Bunun bir boyutunu da hukuki çerçeve oluşturuyor. E-işletmelerin ve e-ticaretin farklı dinamikleri var. E-dünyanın kurallarının bir kısmı geleneksel dünyanın kurallarıyla örtüşse de, farklılıklar gösteren birçok uygulama ve vaka örnekleri ortaya çıkmakta. Bu dersin amacı, e-işletme ve e-ticaretin gerçeklerini, uygulamalardan doğan yeni kurallarını katılımcılara aktarmak. Bu şekilde, konunun hukuki boyutlarını daha isabetli değerlendirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. İnternet üstünden işletmeler ve tüketiciler arasında ticari veya ticari olmayan çok çeşitli işlemler, etkileşim söz konusu. Web 2.0, Web 3.0 ile internet üstünden gerçekleşen etkileşim ve paylaşım sosyal ağların oluşmasına ve yeni bir mecranın ortaya çıkmasına neden olurken, semantik uygulamaların gelecekte önemli sonuçlar doğuracağı bir gerçek. Tüm bu gelişmelerin izlenmesi, e-işletmelerin yanı sıra tüm işletmeleri, bireyleri, e-ticaretin ilgili tüm taraflarını etkileyen çok sayıda işlem, etkileşim ve paylaşım vakalarının yönetimsel ve ticari boyutuyla anlaşılması bu dersin önemli amaçları arasındadır. Derste e-ticaret ve e-işletmelerdeki temel iş ve yönetim süreçleri üzerine odaklanırken, yazılım bilgisi gerektiren teknik konular kapsam dışıdır. İşlenecek başlıca konular arasında e-dünyanın sunduğu fırsatlar, internette yer alan e-iş modelleri, web sitesi özellikleri, e-işletme stratejileri, online pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, etkileşimli ve izinli pazarlama bulunmaktadır. Bu konuların yanı sıra, veri ambarı, veri madenciliği, ödeme ve güvenlik sistemleri e-ticaret çerçevesinde örneklerle ele alınacaktır.


ITL 527 | Adli Bilişim

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Kısıt : LAW 613

Ders Hakkında

Adli Bilişim dersi öğrencilere bilgisayar kullanımı, bilgisayar suçları ve adli bilişim incelemeleri konusunda pratik ve hukuki konseptler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Adli Bilişim; elektronik bir medyanın ve içeriğinin herhangi bir uyuşmazlığın veya suçun delillerinin elde edilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerle ve sistematik olarak incelenmesidir. Bilgisayar ve internet kullanımı hayatımızın önemli bir parçası haline geldiği için, adli bilişim de özel uzmanlığı gerektiren yüksek teknolojik bir alan olarak gelişmiştir. Bu ders kapsamında öğrencilerle adli bilişim süreçleri ve elektronik verileri toplarken ve analiz ederken standartların önemi ve standart ihtiyacı incelenecektir. Bu ders öğrencilere hukuk veya ceza davasında kullanılması amacıyla bilgisayar tabanlı delillerin toplanması, muhafaza edilmesi, incelenmesi ve hazırlanması süreçleri hakkında bilgiler verecektir. Bu aktiviteler adli bilişim uzmanının olay yeri incelemesi ve bilgisayarı kapsayan haksız fiillere yönelik temel görevlerini tanımlamaktadır.


ITL 528 | Siber Güvenlik

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Sibergüvenlik alanının tarihsel, temel ve yaygınlaşan esasları. İnsan faktörü, kriptografi, bilgisayar ve ağ güvenliğine dair güvenlik politikaları. Bu politakaları uygulamaya koyan değişik model ve mekanizmalar. Kırılganlık analizi ve sızma tespiti. Sibergüvenliğin bilimsel yanının olduğu gibi sanatsal yanının da ön plana çıkartılması. Ders, esasların, politikaların ve mekanizmaların uygulanışına dair örnekler ve vaka takdimleriyle sonuca bağlanmaktadır.


ITL 529 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz ve Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Dersin amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku (ICT Law) disiplininin karşılaştırmalı hukuk doğrultusunda incelenerek Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yerini ve gelişimini katılımcılara aktarmaktır. Ders sırasında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku'na etki eden ulusal ve uluslararası politikalar, bilgi teknolojileri odaklı inovasyona dayalı girişimcilik, internet üzerindeki popüler iş uygulamaları doğrultusunda elektronik ortamda tüketicinin korunması, bilgi toplumunda fikri haklar, bilgi güvenliği, reklam, standardizasyon ve akreditasyon modelleri gibi konular Türk Hukuku ve AB mevzuatı kapsamında incelenecektir.


ITL 543 | İnternet Hukuku

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Bu dersin amacı Türkiye’de İnternet ile ilgili hukuki düzenlemeleri, politikaları ve yönetişim ilkelerini incelemektir. Ders kapsamında Türkiye’de İnternet ile ilgili yasal, kurumsal ve politik çerçevelerin gelişimini etraflıca incelenmektir. Ders kapsamında özellikle hukuka aykırı ve zararlı İnternet içeriği ile mücadele konusu üzerinde etraflıca durulmaktadır. İnternet ile ilgili uluslararası, bölgesel ve ulusal düzenlemelerin artması, İnternetin temel aktör ve paydaşlarının rolleri, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili kendine özgü yeni bir rejim yaratmıştır. Klasik hukuk kurallarının yeterli olmaması, İnternetin teknik ve dinamik yapısına uygun çözümler getiremeyişi, zamanla İnternetin kendine özgü ve karma bir yönetişim modelinin oluşturmuştur. Hukuk kuralları, politikalar, tavsiye kararları, teknik standardizasyon ilkelerinden oluşan bu yönetişim kuralları çeşitli İnternet aktör ve paydaşları tarafından oluşturulmaktadır. Bu dersin bir diğer amacı İnternetin kendine özgü bu yönetişim modelini uluslararası ve ulusal (Türkiye) perspektiften etraflıca incelemektir. Bu ders kapsamında konular sınıf içi tartışmalar, çalışma grupları ve sunumlar şeklinde, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak şekilde işlenmektedir. Kapsamlı araştırma, tartışma ve sunumlarla öğrencilerin ders kapsamındaki konularla ilgili derinlemesine bilgi sahip olması amaçlanmaktadır.


ITL 549 | Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Ders kapsamında IT(Bilgi Teknolojileri) hizmetleri yönetiminin yaşam döngüsüne bir giriş yapılacaktır. Vaka çalışması ile, ITIL en iyi uygulamalarının çekirdek disiplinleri öğrenilecektir. Katılımcılar, ITIL ana kavramları, IT operasyonlarını geliştirmek için önemli prensipler, ITIL’i günlük IT durumlarına uygulamak için pratik rehberlik, IT hizmet kalitesininin nasıl arttırılacağı, IT kaynaklarını dengelemek için strateji konularında temel seviyede donanmış olacaklardır. Ayrıca, tüm katılımcılar dönem sonunda, tüm dünyaca saygınlıkla kabul gören temel seviyedeki ITIL Foundation sertifika sınavını başarıyla tamamlamak için iyi şekilde konumlanmış olacaklardır. Bununla birlikte ITIL uygulamalarının tanıtılması ve bu uygulamalarla örnek pratik çalışmalar yapılarak ders katılımcılarının Bilgi Teknolojileri(IT) ile ilgili bilgilerinin geliştirilmesi ayrıca amaçlanmıştır.


ITL 551 | Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Ders kapsamında bireylerin anayasal hakkı olan ve özel hayatın gizliliğinin korunması kavramı içerisinde vücut bulan “kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı” detaylı bir biçimde incelenecektir. Bu doğrultuda, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve bu hakkın sınırları analiz edilecektir. Yapılacak analizlerde, ulusal düzeyde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve içtihatlar incelenecektir. Uluslararası düzeyde ise uluslararası sözleşmeler, en iyi uygulama örnekleri, bu alandaki içtihatlar, kararlar ve sektör değerlendirmeleri ders kapsamında incelenecektir. Katılımcıların bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla pratik çalışmalar yapılacaktır.


ITL 555 | Teknoloji İşlemleri

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü : 153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Teknolojik ürün, hizmet ve değerlerin ticaret ve tedarik konusu olduğu süreçlerde genel kabul görmüş hukuki sözleşme tipleri dışında, ‘özgü’ ve ‘atipik’ sözleşme yapılarının tanıtılması ve sözleşme yönetimi hakkında genel bilgi verilmesi planlanmaktadır. Dersin genel çıktıları arasında: teknoloji modelleme ve uygulamaları tahtında mukayeseli sözleşme düzenleme ve yorumlama becerisi, karşılıklı ticaret mekanizmalarında teknoloji odaklı hukuki menfaatlerin temini konusunda yetkinlik, sektörler arası teknoloji odaklı işlemlerde hukuki yetkinlik ve yeni/ileri teknoloji konusu sözleşmelerin metodolojik oluşumu ve yönetimine ilişkin hukuki bilgi ve yetkinlik edinilmesi gibi hususlar yer almaktadır.


ITL 560 | E-Devlet

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Dijital dönüşüm kamu hizmetlerinin sunulmasını esaslı şekilde etkilemektedir. Kamu hizmetlerinin sunumu sırasında dijital araçlardan faydalanıldığı gibi, kamu hizmetleri tamamen dijital ortamda da sunulabilmektedir. E-devlet dönüşümü olarak adlandırılan bu süreç, hukuki, teknik, ekonomik boyutları olan girift bir süreçtir. Bu dersin amacı E-devlet kavramını ve Türkiye’deki uygulamalarını tüm boyutlarıyla ele almaktır. Ders kapsamında Türkiye’de mevcut bilişim altyapıları ve kamu bilişim projeleri hukuki perspektiften incelenecektir. E-devlet dönüşümü, özellikle bilgi güvenliği, veri koruması, verimlilik ve sürdürülebilirlik açılarından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


ITL 564 | Bilişim Sisteminde Eğilimler ve Yeni Sistemlere İlişkin Mevzuatlar

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Ders’te “Yeni Nesil Şebekeler” ile ilgili bilgi verildikten sonra Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Eğilimlerin Görüldüğü Alanlar anlatılacak. Yakınsama ve yakınsamanın görüldüğü alanlar ve bunların Bilişim Sektöründe yol açtığı değişimler anlatıldıktan sonra Telematik uygulamalar ve 4. Nesil sistemler ve bunlara ilişkin mevzuat farklılıkları ortaya konacaktır.


ITL 566 | Yeni Nesil Bilişim Sistemleri ve Sektördeki Etkileri

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Yeni Nesil Bilişim Sistemlerinin Gelişimi ve bunun Bilişim Sektörüne olan etkisi açıklanacak, 4G, 5G ve Telematik uygulamalar ile ilgili bilgi verilecek.


ITL 568 | E-ticaret Hukuku ve E-Ticaret Sektör Uygulamaları

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Bu ders kapsamında;Türkiye’de ve Dünya’da ençok tercih edilen eticaret modellerine değinilecek olup; bu modeller, mevzuat, operasyonel ihtiyaçlar ve çeşitlilikler, pazarlama teknikleri ve e-ticarete etkileri, internet ve telekomünikasyon sektöründeki gelişmelerin e-ticarette atılan adımlara pozitif ve negatif etkileri değerlendirilecektir. Dersin hedef kitlesi; e-ticarete ilgi duyan, bilişim sektöründe faaliyetleri olan işletmelerde çalışan kişilerdir.


ITL 570 | Finansal Teknolojilerde Dönüşümsel Yenilikler

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Endüstri uzmanları, gelecek on yıl içerisinde milyonlarca mesleğin yıkıcı teknolojiler nedeniyle yok olacağına inanıyor. Geleneksel finansal sektörü de etkileyecek olan bu ciddi zorluğun farkındalığıyla ‘Finansal Teknolojilerde Dönüşümsel Yenilikler’ dersi kuruldu. Dönüşümsel yenilikler; geleneksel endüstri oluşumlarını yok ederek, endüstriler arasındaki sınırları bulanıklaştırabilir, şirketlerin ürün ve servislerini nasıl oluşturup ileteceğini yeniden yapılanmaya itebilir, önemli boyutlarda gizlilik, kanun düzenleme ve uygulama sorunları yaratabilir ve kapsayıcı büyüme olanakları yaratabilir. Finansal teknolojilere ilişkin yeniliklerden bazıları; kripto para birimleri ve blockchain, yapay zeka ve makine öğrenimi, mobil ödeme sistemleri, açık bankacılık, banka sektöründeki dijital dönüşüm, Challenger Bank, finansal arenadaki yeni oyuncular (FinTech, Teknoloji Şirketleri vb.) ve nesnelerin interneti. Dersin amacı, bu finansal teknolojilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak; İletişim Sistemleri Altyapıları, Trend ve Eğilimler, ve Bunların Finansal Teknolojilere Etkisi; Bankacılık ve Finans Sektöründe Dönüşüm; Yeni Teknolojiler (Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Makine Öğrenimi vb.) ve bu teknolojilerin bankacılık sektöründeki etkileri; Blockhain’ın Temelleri; Finansal Arenadaki Yeni Oyuncular (Fintechs, Teknoloji Şirketleri, Meydan Okuyan Bankalar); Büyük Verinin Temelleri; Regtech; Siber Güvenlik (Siber Suç Ekonomisi); Bankacılıkta Yeni İş Modelleri, Yeni Ürün Geliştirme Döngüleri, Açık Bankacılık); İnovasyon ve Kullanıcı Merkezli Tasarım; Etik & Gizlilik & Yönetişim; Bilgi Teknolojisi Güvenliği, Standartlar ve Diğer Teknik Güvenlik Kriterleri; Veri Lokalizasyonu ve Finansal Teknolojilerin Geleceği: Regülasyonlar ve Politikalar konularına ışık tutmaktır.


ITL 572 | Veri Temelli Ekonomide Big Data ve Analitik CRM Uygulamaları

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Bahar | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü :153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Bu derse öncelikle veri temelli ekonomi, bunun bileşenlerinden olan big data ve dünyadaki uygulama örnekleri hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Bununla bağlantılı olarak, ekonomi ve iş dünyasında verinin yeri ve sağladığı katma değer, çeşitli sektörlerden örnekler de verilmek suretiyle açıklanacaktır. Ayrıca öğrencilerin cloud ve benzeri veri teknolojileri ile şirketlerdeki çeşitli analitik CRM uygulamaları ve yeni iş modelleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, veri toplama yöntemleri, veri tekilleştirme, veri zenginleştirme ve profilleme, verinin depolanması ve benzeri CRM uygulamalarının amaç ve kapsamından bahsedilecektir. Veri uygulamalarında yaşanan bilgi güvenliği zafiyetleri hakkında bilgi verilecek, alınması gereken teknolojik ve hukuki tedbirler anlatılacaktır. Uygulamada en çok kullanılan CRM sözleşme örnekleri üzerinden geçilmek suretiyle, bu sözleşmeler hazırlanırken, teknik ve hukuki olarak hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verilecektir. CRM uygulamaları öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer tüm ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek, yine dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken tedbirler hakkında öğrenciler aydınlatılacaktır.


ITL 553 | Avrupa Veri Koruma Hukuku

AKTS Kredisi : 6 | Verildiği dönem : Güz | Dil : Türkçe

Bölüm : Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Tezli)

Ders Yükü : 153 saat + 0 dakika

Ders Hakkında

Veri korumasının temellerinin anlaşılması ve gizliliğe dair genel yaklaşımların incelenmesi üzerine, dünya genelinde en bilinen veri koruma uygulamaları incelenecektir. Avrupa Veri Koruma Hukuku esas olmak üzere, diğer uluslararası veri koruma hukuklarına dair bir anlayışın geliştirildiği bu derste öğrencilerin uluslararası arenadaki düzenlemelere dair kapsamlı bir anlayış geliştirmesi hedeflenmektedir. Özellikle de Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) gibi düzenlemelerin tüm dünya genelinde etki oluşturması söz konusuyken, GDPR hükümlerinin etraflıca incelenmesi ile Türkiye veri koruma uygulamalarına da ışık tutulabilir. Ayrıca, tüm katılımcılar dönem sonunda, tüm dünyaca saygınlıkla kabul gören IAPP CIPP/E sertifika sınavını başarıyla tamamlamak için iyi şekilde konumlanmış olacaklardır. CIPP/E sertifikası, GDPR’a dair kapsamlı bir bakış açısının geliştirildiğinin ve GDPR’a uyumun başarılı uygulamalar ile nasıl gerçekleştirilebileceğinin anlaşıldığına dair bir gösterge niteliği taşır. Bununla birlikte, öğrencilerin dünya genelindeki veri koruma hukuku alanındaki en iyi uygulama örnekleri ile aşina olması ve bunları kendi pratikleri ile de entegre etmesi amaçlanmıştır.


Seçmeli Listesi Dersleri

2017-2018 | Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tüm Liste